Procedure en richtlijnen voor aanvragen

Het bestuur van de Stichting vergadert in principe drie maal per jaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 24 september 2020.  Aanvragen voor deze vergadering kunnen uitsluitend per e-mail via het digitale aanvraagformulier worden ingediend, uiterlijk 1 september 2020. Aanvragen die later binnenkomen, worden op de volgende vergadering behandeld.  

 Het fonds streeft ernaar om uiterlijk binnen zes weken na de vergadering een uitspraak te doen over het al dan niet toekennen van een subsidie.  

Een project dat al is gestart of voltooid voor de vermelde vergaderdatum, komt in principe niet voor subsidie in aanmerking. 

Alle vragen op het formulier moeten – voor zover van toepassing op het project – worden ingevuld. 

De stichting financiert slechts bij hoge uitzondering de volledige kosten van een project. 

Subsidieaanvragen voor school-, speel- en wijkpleinen niet in behandeling genomen. 

Het besluit over de subsidieaanvraag wordt per e-mail meegedeeld aan de aanvrager. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.

Bij toekenning van de subsidie is de aanvrager verplicht na afloop van het project een (kort) verslag en een (korte) financiële verantwoording van het project per e-mail te sturen aan het Jeugdfonds Wees een Zegen.


VORIGE PAGINA                                                                             VOLGENDE PAGINA